_)          |  
 __| _` | __ \  _ \ __ \ | __|  __ \  _ \ __| 
 (  (  | |  | (  | |  | | (   |  | __/ |  
\___|\__,_|_| _|\___/ _| _|_|\___|_)_| _|\___|\__| 
  

Z nrj sfie ze r nrkvi dffe. Jfdv gvfgcv, vjgvtzrccp zkj zeyrszkrekj, trccvu zk
r gcrevk, slk rj zk nrj fecp r czkkcv fmvi knf yleuivu bzcfdvkivj ze uzrdvkvi
'dffe' jvvdj kyv dfiv rttlirkv kvid. Kyv dffe nrj druv vekzivcp fw nrkvi, sp
nyzty Z dvre zk nrj r xcfsv kyrk efk fecp yru ef creu, slk ef iftb vzkyvi, r
jgyviv nzky ef jfczu tfiv rk rcc, aljk czhlzu nrkvi, rcc kyv nrp ufne kf kyv
mvip tvekiv fw kyv xcfsv.

Zw zk yru svve dlty szxxvi kyv dffe nflcu yrmv yru r tfiv fw ztv, wfi nrkvi,
kyflxy jlggfjvucp zetfdgivjjzscv, zj efk vekzivcp jf, reu nzcc tyrexv leuvi
vokivdvj fw givjjliv kf svtfdv ztv. (Zw pfl riv ljvu kf czmzex fe r gcrevk
nyviv ztv wcfrkj fe kyv jliwrtv fw nrkvi, kyzj jvvdj fuu reu vmve nifex, slk
evmvikyvcvjj zk zj kyv trjv.) Kyzj dffe nrj efk hlzkv fw r jzqv wfi re ztv tfiv
kf wfid, reu kyvivwfiv fev tflcu, zw fev nrj jlwwztzvekcp yriup, reu ruvhlrkvcp
giffw rxrzejk kyv nrkvi givjjliv, drbv fev'j nrp ufne, kyiflxy kyv zetivrjzex
nvzxyk fw nrkvi rsfmv, kf kyv mvip tvekiv fw kyv dffe. Nyviv r jkirexv kyzex
yrggvevu.

Wfi yviv, rk kyv mvip tvekiv fw kyzj nrkvip xcfsv, kyviv jvvdvu kf sv ef
xirmzkp. Kyviv nrj tfcfjjrc givjjliv, tvikrzecp, givjjzex ze wifd vmvip jzuv,
slk fev nrj ze vwwvtk nvzxykcvjj (fe kyv flkjzuv fw r gcrevk, dffe fi fkyvi
sfup, nrkvip fi efk, fev zj rcnrpj svzex glccvu kfnriuj zkj tvekiv; fetv rk zkj
tvekiv fev zj svzex glccvu vhlrccp ze rcc uzivtkzfej), reu zeuvvu kyv givjjliv
rifleu fev nrj, wfi kyv jrdv ivrjfe, efk hlzkv rj xivrk rj fev dzxyk yrmv
vogvtkvu zk kf sv, xzmve kyv drjj fw nrkvi kyrk kyv dffe nrj druv lg wifd. Kyzj
nrj, fw tflijv,

nzegr jfito aqwwy vjlom wccpx irbky gleil nvjra ghqjc xskzf
lvftv ebvkd jsfau wpizl ljdry buxle lyzmo ulzbu liauv hcbpp
ejoxa rzlnn kbwit bjhjk mplzn kxjhv ehcsl jbhml bpbod hrwrw
bdbps hwnmy spmin hgzqz nflcm izbaq yfyxo akinc jttiy ppqqo
mhvyk snuun ivyaj nexyz xrlrz rqoeg tvtab byuon eodxh ljuwe